NGHỊ ĐỊNH 08/2020/NĐ-CP TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI

NGHỊ ĐỊNH 08/2020/NĐ-CP TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI
Ngày đăng: 08/06/2023 04:42 PM

  NGHỊ ĐỊNH 08/2020/NĐ-CP VÊ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

  Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-08-2020-ND-CP-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Thua-phat-lai-331814.aspx

  Nhận báo giá
  Tra cứu khách hàng
  Zalo
  Hotline